mandag 3. januar 2011

Ares sak for byfogden 24. og 25. januar

Fagforbundet Akers krav om at Are Saastad skal få stå i stillingen, kommer opp for Oslo byfogdembete 24. og 25. januar. Det innebærer en mulig dom om såkalt midlertidig forføyning mot Oslo universitetssykehus


Fra 1. januar er Are Saastad virksomhetsoverdratt til Ahus. Dette skjer fordi ledelsen i Oslo universitetssykehus (OUS) hevder han hører til på en avdeling som overføres. Saastad og Fagforbundet Aker mener dette er feil, og at ledelsen ønsker å bli kvitt en brysom topptillitsvalgt. Fagforeningen har derfor gått til rettslige mottiltak. 24. og 25. januar behandles en begjæring om midlertidig forføyning for Oslo byfogdembete. Her vil det bli avgjort om Saastad kan få stå i stillingen i OUS til saken kommer til ordinær behandling i Oslo tingrett.

Formelt stevnes OUS-styreleder Steinar Marthinsen av Are Saastad i søksmålet. Saastad representeres av Anne Marie Due i advokatfirmaet Hjort, mens OUS representeres av Sten Foyn i advokatfirmaet Haavind.

I  følge advokat Anne Marie Due indikerer det at saken behandles over to dager at byfogden ønsker den skikkelig belyst. Dette åpner for en bred muntlig behandling, der også vitner kan føres. Det er på det rene at saksøker Are Saastad vil benytte seg av dette.

Nødvendig med endringer i fagforeningsledelsen

Som følge av at Oslo universitetssykehus står på at Are Saastad skal overføres til Ahus, foretas det fra og med i dag noen midlertidige endringer i Fagforbundet Akers ledelse. Are Saastad er valgt som leder for medlemmene i Fagforbundet Aker. Han er også stedfortredende foretakstillitsvalgt for Fagforbundet i hele Oslo universitetssykehus, noe som innebærer en rekke oppgaver opp mot arbeidsgiver OUS.

Som følge av arbeidsgivers flytting, trer Ann Karin Osode (bildet) fra og med i dag inn i Saastads verv som stedfortredende tillitsvalgt i OUS, inkludert oppgavene dette medfører i kontakten mot arbeidsgiver. Osode er fra tidligere valgt som nestleder i Fagforbundet Aker, og hun er dessuten hovedtillitsvalgt i Klinikk psykisk helse og avhengighet i OUS. Osode beholder også disse vervene.

Når det gjelder vervet som fagforeningsleder, avventer Fagforbundet Aker den rettslige avklaringen i slutten av januar. Inntil en slik avklaring foreligger, fortsetter Saastad i vervet som fagforeningsleder. Som følge av hans nye arbeidssituasjon, vil vervet imidlertid måtte skjøttes på fritid, og medlemmer som har saker opp mot arbeidsgiver som de trenger bistand med, bes derfor primært å henvende seg til sine lokale tillitsvalgte, sin hovedtillitsvalgte i klinikken eller til stedfortredende foretakstillitsvalgte Ann Karin Osode.

- Skolert og dyktig nestleder tar over

- Det er med stor trygghet jeg overlater det ene av de to vervene mine til Ann Karin. Medlemmene kan føle seg sikre på at hun vil skjøtte oppgavene på en utmerket måte. Ann Karin er godt skolert og har opparbeidet seg en stor rutine i løpet av de to årene hun har vært nestleder i fagforeningen. Dessuten er hun tøff og uredd, og det trengs jo i dette sykehuset, sier Are Saastad.

Fagforbundet Aker kontaktes som før på telefon 22 89 47 07, eller på e-post fagforbundet.aker@online.no. 
Ann Karin Osode treffes på 452 53 654.
Are Saastad treffes på 917 24 293.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar