tirsdag 1. mars 2011

Tap i namsretten - saken anket til lagmansretten

Mandag 22. februar anket advokat Anne Marie Due kjennelsen i Oslo byfogdembete, der Fagforbundet Aker tapte første runde. - Etter min mening er ankeerklæringen blitt et meget godt og gjennomarbeidet dokument, sier leder i Fagforbundet Aker, Are Saastad.

- Nå får ledelsen i Oslo universitetssykehus virkelig noe å bryne seg på, sier Ann Karin Osode.
Med dette kommer spørsmålet om Are Saastad får stå i stillingen i Oslo universitetssykehus til ny behandling, denne gang i Borgarting lagmannsrett. Forføyningssaken endte med tap i første rettsinstans, Oslo byfogdembete (tidligere namsretten).

 - Anken påviser at denne tvangsflyttingen er en sak som rammer fagforeningen og medlemmene som står oppe i tidenes største sykehusomstilling, her og nå. Det er dette denne saken først og fremst dreier seg om, ikke meg som person, sier Saastad.

Han får støtte fra nestleder Ann Karin Osode:

- Kjennelsen i byfogdembetet, der Are tapte retten til midlertidig forføyning, er etter mitt syn haltende og forutinntatt. Denne dommen kunne bare ikke få bli stående. Nå får vår motpart, ledelsen i Oslo universitetssykehus virkelig noe å bryne seg på, sier Osode.

Det er den svært gode utviklingen i Fagforbundet Akers kronerullingsaksjon som har gjort det mulig å ta saken videre til ankebehandling i lagmannsretten. Som kjent idømte byfogdembetet Saastad motpartens saksomkostninger på til sammen 119.000 kroner.


- Vi har klart å skaffe oss økonomi til både å ta saken videre til lagmannsretten, og til å sende av gårde et hovedsøksmål til tingretten. Det dette til sjuende og sist dreier seg om, er om arbeidsgiver skal kunne bruke en virksomhetsoverdragelse til å fjerne en sentral tillitsvalgt fra medlemmene han er valgt av og for, sier Ann Karin Osode.

- Anken er avgårde, og det er veldig bra. Nå fortsetter kronerullingen for å finansiere rettsprosessen med full styrke, slår Osode fast. - Alle oppfordres til å gi det de kan til kontonummer 0530 04 44190 og merke innbetalingen ”Støtte til Saastad-saken”.

- Det er spesielt flott om de som gir kan sette opp et fast månedlig trekk i nettbanken sin, gjerne minst seks måneder fram i tid. En hundrelapp eller flere i trekk merkes ikke så mye når det bare skjer én gang i måneden, men over flere måneder blir det et fint tilskudd til denne viktige rettsprosessen, sier Ann Karin Osode.

Videre saksgang er nå slik:

Ankeerklæringen er sendt Oslo byfogdembete. Derfra varsles nå motparten (Oslo universitetssykehus) om fristen de gis for et tilsvar. Når tilsvaret foreligger, sendes saken til Borgarting lagmannsrett, som berammer den til behandling. Lagmannsrettens kjennelse vil foreligge når de tre dommerne har kommet til en konklusjon. Siden dette dreier seg om en såkalt midlertidig forføyning, er det forventet en relativt rask saksgang.

Et hovedsøksmål vil gå for Oslo tingrett, og vil først komme til behandling om noen måneder. 

Ankeerklæringen er dessverre ikke et offentlig dokument, og vil ikke være tilgjengelig før etter ankesaksbehandlingen. Imidlertid kan kjennelsen som anken bygger på, lastes ned i sin helhet fra Fagforbundet Oslos nettsider på denne adressen: http://oslo.fagforbundet.no/file.php?id=15348

For nærmere informasjon:
Anne Marie Due - 977 88 946
Ann Karin Osode - 452 53 654
Are Saastad - 917 24 293

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar